زمانی كه خداوند، انجام كاری را دوست داشته باشد، عقل (انسانهای) خردمند را میگیرد. (كارهای خداوند، در آن موقع انجام میشود، پس تقدیر الهی یا اختیار انسان در ارتباط است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E