كسی كه سكوت (اختیار) كند، نجات مییابد (منظور از سكوت، در صورت ندانستن و بیاثر بودن است وگرنه در غیر این صورتها، سخن گفتن لازم میباشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E