مؤمن از یك سوراخ، دو بار گزیده نمیشود. (اگر راهی را امتحان كرده و شكست خورده باشد، دوباره همان راه را نمیرود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E