هر كه پادشاه را بر خدا اختیار كند خدا پرهیزكاری را از او بردارد و او را حیران گرداند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E