هر كه حكومت مردم اختیار كند و عدالت كند و در خانهی خود را بگشاید و پرده بردارد كه همه كس راه به او داشته باشند و به احوال همهی مردم برسد بر خدا لازم است كه ترس او را در قیامت به ایمنی مبدل گرداند و او را داخل بهشت كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E