هر كه در میان دنیا و آخرت متردد شود پس دنیا را بر آخرت اختیار كند در قیامت او را حسنه نباشد كه به سبب آن از جهنم نجات یابد و هر كه آخرت را اختیار كند بر دنیا خدا از او خشنود گردد و گناهانش را بیامرزد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E