(انسان) منافق صلاحيّت این را ندارد كه نزد خداوند امین (و مورد اعتماد) باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E