برای خوشبختی هر فرد، این اندازه كفایت میكند كه در كار دین و دنیا به او اعتماد كنند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E