برای منافق، سه نشانه وجود دارد (كه میتوان آنها را با این نشانهها شناخت) زمانی كه سخن گفته، دروغ میگوید و زمانی كه وعده میدهد، تخلّف ورزیده و زمانی كه مورد اعتماد قرار گرفته، خیانت میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E