به كسی كه تو را مورد اطمینان خود میداند، امانت (او) را بده و با كسی كه به تو خیانت هم كرده است. خیانت مكن.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E