بهترین مَهرها (برای مرد و زن) آن است كه سبكتر باشد. (زیرا به زندگی مشترك، اعتماد و آرامش میدهد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E