نیكی، آن است كه قلب انسان با انجام دادن آن، آرام بگیرد و روح با آن اطمینان پیدا كند و (ولی) بدی آن است كه در روح اثر میگذارد و در سینه دگرگونی ایجاد میكند اگرچه مردم، خبردار شوند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E