وعده دادن مؤمن (نوعی) بدهكاری است و وعده دادن مؤمن مانند گرفتن با دست است (یعنی آن چنان شخص مؤمن مورد اطمینان است كه وعده دهد مثل این است كه انجام داده است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E