هیچ قومی جز، با امانت (با قوم دیگر) همنشینی نمیكند. (یعنی تا اعتماد متقابلانه نباشد، ارتباطی هم نیست.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E