(خود را از نظر ایمان و عمل) قوی كنید تا (به خداوند) نزدیك شوید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E