(زیاد) شوخی مكن زیرا ارزش تو از بین میرود و دروغ مگو، زیرا نور (ایمان) تو را نابود میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E