از بیمار خود، عیادت كنید و جنازههای (برادران ایمانی) را مشایعت نمایید تا آخرت را به یاد شما بیندازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E