از جمله چیزهایی كه بخشش (خداوند) را به همراه دارد، داخل كردن خوشحالی، (در درون قلب) برادر ایمانی تو است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E