از هیچ فتنهای بیشتر از زنان و شراب بر امّت خودم نمیترسم. (مردان بیاراده و سست ایمان به وسیلهی زنان آرایش كننده به گمراهی كشیده میشوند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E