اساس عقل پس از ایمان به خدا، دوستی با مردم است و هیچ مردی نیست كه از مشورت بینیاز باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E