ایمان با آرزو كردن نیست (و به دست نمیآید) بلكه ایمان در قلب جای میگیرد و با عمل به حقیقت میرسد


محمد (پیامبر اسلام)

896

E