ایمان دو نصفه است، نصف آن صبر و نصف (دیگر) آن، شكر (به درگاه خدا با حرف و عمل) است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E