ایمان هیچ بندهای تكمیل نمیشود، جز اینكه قلب او در مسیر حق استقامت داشته باشد و قلب او از استقامت محروم است، تا زبانش در مسیر حق استوار شود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E