ایمان، عبارت است از صبر و گذشت.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E