با برادر (ایمانی) خود، حیلهگری مكن و او را مورد مسخره قرار نده و (اگر) به او وعدهای دادی، تخلّف مكن.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E