بالاترین عمل، بعد از ایمان به خدا، دوستی با مردم است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E