بر امّت خودم از چیزی به جز ضعف ایمان نمیترسم. (زیرا بسیاری از گناهان كه مسلمانان انجام میدهند از ضعف ایمان سرچشمه میگیرد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E