بر شما (عمل بر طبق قرآن) لازم است پس او را پیشوای خود قرار دهید زیرا سخن پروردگار جهانیانی است كه (قرآن) از اوست و به سوی او برمی گردد، پس به آیات متشابه (كه نیاز به تفسیر دارند) ایمان آورده و از مثالهای او عبرت بگیرید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E