برای عالِم، هر چیزی حتّی ماهی در دریا، (از خداوند) طلب آمرزش میكند. (زیرا بیان اعتقادات و احكام توسّط علماء، به دریاها هم میرسد و عالِم میگوید به دریا هم نباید آسیب رساند زیرا موجودات زنده در آن زندگی میكنند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E