برترین شما از نظر ایمان، خوش خلقترین شما هستند. (همین است كه گفته میشود حسن خلق، نصف دین است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E