برترین مؤمن در اسلام كسی است كه مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند و برترین مؤمن در ایمان، خوش خلقترین شما است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E