بعد از كلمهی اخلاص (وحدانيّت خداوند و ایمان) چیزی بهتر از سلامتی داده نشده است (چون اگر سلامتی نباشد، عبادت هم به معنای واقعی انجام نمیشود) پس از خداوند، سلامتی بخواهید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E