به برادر (ایمانی) خود یاری برسان چه ظالم باشد و چه مظلوم (زیرا) اگر ظالم باشد، او را از ظلماش ممانعت كن و اگر مظلوم باشد به یاری او بشتاب.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E