به درستی كه ایمان به من ندارد كسی كه شب سیر میخوابد و همسایهی مسلمانش گرسنه است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E