به من ایمان نیاورده است كسی كه سیر بخوابد و برادر مسلمانش گرسنه باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E