بهترین (افراد) مؤمن از نظر ایمان كسی است كه وقتی از او چیزی خواسته شد، بدهد (بخیل نباشد) و زمانی كه به او چیزی ندهند، بینیاز باشد (حریص و طمّاع نسبت به آن چه در دست مردم است، نباشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E