بهترین (نوع) ایمان آن است كه بدانی، هر چه باشی، خداوند با تو است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E