بهترین برادران (ایمانی) شما كسانی هستند كه عیوبتان را به صورت هدیه به شما بدهد. (همانطور كه هدیه از روی شوق و محبّت است و طرف مقابل نیز آن را میپذیرد و تشكّر هم میكند، گفتن عیوب نیز باید چنین باشند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E