بهترین مسجد، برای زنان، گوشهی اتاقشان است. (مگر این كه رفتن به مسجد به منظور آگاهی از احكام و عقاید اسلامی باشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E