پاكیزگی از ایمان است. (ایمان هر شخصی را نشان میدهد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E