جز با (انسان) مؤمن همنشینی مكن و جز با (انسان) پرهیزكار، غذا مخور. (زیرا همنشینی با مؤمن، به ایمان تو اضافه میشود و خوردن غذا با مؤمن به این خاطر است كه او آداب غذا خوردن را میداند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E