چرا شما برادر خود را میكشید؟ (و زمانی برادر ایمانی خود را میكشید كه) یكی از شما از برادر خود، چیز خوبی ببیند كه مایهی تعجّب اوست (و به حال او غبطه میخورد) پس (در این صورت) باید برای او از خدا بركت بخواهد (نه این كه حسادت بورزد و در پس ضربه زدن به او باشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E