حسد، ایمان را فاسد میكند همان طوری كه مادهی تلخ، عسل را فاسد میكند. (همان طوری كه عسل بسیار شیرین است، ایمان نیز چنین است و تلخی، شیرینی را از بین میبرد و همین طور، حسد، ایمان را محو میكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E