حكایت مؤمن و ایمان مانند حكایت اسب و محدودهی افسار خودش است كه به آن اطراف رفته سپس دوباره (به جای خود) برمیگردد. (مؤمن نیز از خط مستقیم جدا نمیشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E