حیاء و ایمان (همیشه) در كنار یكدیگرند و اگر یكی از آن دو (در وجود كسی) از بین رفت، دیگری هم از بین میرود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E