خدا را بخوانید و (دعا كنید) و به اجابت آن دعا، ایمان داشته باشید و بدانید كه حقیقتاً خداوند، دعایی را كه از قلب غافل (برمیخیزد)، مستجاب نمیكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E