خداوند تا زمانی كه بندهای، به یاری برادر ایمانی خود بشتابد، به یاری او میآید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E