خیانت بزرگ (آن) است كه تو، به برادر (ایمانی) خود حرفی بزنی كه او گمان میكند، راست است ولی به او آن را دروغ گفتهای.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E