دندانهای خود را خلال كنید زیرا این كار باعث تمیزی دندان میشود و پاكیزگی انسان را به ایمان دعوت میكند و ایمان همراه با صاحب خود، در بهشت است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E