دو خصلت است كه چیزی از نیكی، بالاتر از آنها نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E